A Bérbeadó a Bérlő használatába adja az üzemképes, tiszta állapotú bérleti tárgyat. A szerződés fennállása alatt a Bérbeadó saját költségén gondoskodik a rendeltetésszerû használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, ill. a bérleti tárgy cseréjéről.

Arra az időre, amíg a bérleti tárgy rendeltetésszerûen nem használható, a Bérlőnek bérleti díjat fizetni nem kell.

  • A bérlet létrejöttének alapvető feltételei:
  • Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya e névre szólóan.
    Tárgyhavi, vagy előző havi e névre és címre szóló közüzemi számla.
  • Esetenként ezek mellett letéti díj, melynek az összegét az eladó állapítja meg.
  • A bérleti díj előre fizetendő.
  • Bérlő köteles gondoskodni az áramvédő relével ellátott elektromos hálózatról és a szakképzett kezelőröl!

A Bérlő jogosult a bérleti díjnak legkésőbb a lejárat napján történő befizetésével a szerződést meghosszabbítani mindaddig, amíg a bérleti tárgyat használni kívánja. A bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik és a Bérlő a bérleti tárgyat üzemképes állapotban, hibátlan tartozékaival együtt köteles visszaszállítani.

Meghibásodás, vagy rongálódás esetén a Bérlő tartozik a bérleti tárgyat a boltba azonnal visszahozni.

Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a bérleti tárgyat a Bérlőtől elszállítani. A szállítással felmerülő költség és a beszállítás napjáig felmerülő bérleti díj a Bérlőt terheli.

Ha a bérleti tárgy visszaszállítása a Bérlőnek felróható okból meghiúsul, elvész, vagy használhatatlanná válik, stb., a Bérlő köteles a bérleti tárgynak tényleges értékét megfizetni. A bérlő ezt meghaladóan kártérítési átalányt köteles az elmaradt bérleti díjra 6 havi időtartamra megfizetni. (Legfeljebb a bérleti tárgy tényleges értékének összegét)

Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik, a Bérlő köteles a javítási költségeket és a Bérbeadó egyéb igazolt költségét ill. kárát megtéríteni.

A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérleti tárgy másra nem ruházható át, nem idegeníthető el és nem terhelhető.

Felek a jelen szerződés várható per esetére kikötik a B.A.Z megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

A bérelt gép kezelőjéről a Bérlő gondoskodik, az esetleges balesetért teljes felelőséggel tartozik.